Dołącz do Pana Wątroby

Procedury GIS

Do zakresu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w salonach kosmetycznych, fryzjerskich itp. w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Podczas kontroli pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdza, czy zakład posiada aktualny wynik badania jakości wody. W przypadku odprowadzania nieczystości płynnych do szamba własnego zakład musi posiadać umowę na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie (kontrolujący prosi o okazanie ostatniej faktury dot. wywozu nieczystości płynnych). Kontroluje także, czy zakład posiada podpisaną umowę na odbiór i wywóz odpadów z firmą posiadającą wymagane pozwolenie (kontrolujący prosi o okazanie ostatniej faktury dot. wywozu nieczystości). Kontrolujący ocenia również zgodność występujących w zakładzie warunków higieny pracy z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą być objęte wszystkie pomieszczenia w salonie, w których pracują lub z których korzystają pracownicy.

W zakresie uprawnień jakie posiada klient gabinetu fryjzreskiego/salonu kosmetycznego, uprzejmie informuję, iż w przypadku gdy stan sanitarno-higieniczny salonu budzi jego wątpliwości, może on zgłosić swoje pytania i spostrzeżenia do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który w toku prowadzenia sprawy może przeprowadzić kontrolę danego salonu. Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa wyżej, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Nawiązując do zagadnienia w sprawie znanych i stosowanych procedur sterylizacji narzędzi używanych w związku z udzielaniem usług w salonach kosmetycznych, fryzjerskich itp.  należy nadmienić, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234, poz. 1570, ze zm.) osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury, o których mowa, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Jednocześnie na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273, ze zm.) z dniem 01.01.2012 r. zostało uchylone. Jednakże procedowany jest projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie (projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów).

W zakresie procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze, obowiązują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234, poz. 1570, ze zm.), w szczególnosci art. 11 pkt. 2 ust. 3, zgodnie z którym kierownicy podmiotów leczniczych zobowiązani są do opracowania, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji skóry i błon śluzowych lub innych tkanek, wyrobów mecycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń. Ponadto dostępne są  „Ogólne wytyczne – Sterylizacja wyrobów medycznych i innych przedmiotów stosowanych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności z naruszeniem ciągłości tkanek” opracowane przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP- Państwowego Zakładu Higieny Polskiego oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Także na stronie internetowej Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)  dostępne są wytyczne pn. „Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilites” .